Category: Jechoota hayyootaa

Jechoota hayyootaa

Thomas Takias 2 sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Jecha warra Ingilizii 3 Ifa arguuf dukkana halkanii dabarsuun dirqama. Maaksim Troobey 5 Cabbii caalaa yoo addaatteyyuu, urjii caalaa yoo qulloofteyyuu ceephoo jalaa bahuu hin dandeessu. William shekispir 6 Addunyaa kana jechi ibsu hin jiru.

jechoota hayyootaa

Jecha warra Morookoo 7 Nama carraa qabu galaanatti yoo darbatteyyuu qurxummii afaanitti qabatee baha. Jecha warra Arabaa 8 Namni suuta deemu dafee bakka yaade gaha. Jecha warra Ingilizii 10 Namni waan hundumaa hawwu nama guddaadha. Maataammaa Gaandii 12 Nama tokko dogoggorasaarraa deebisuun hojii guddaadha. Abirahaan Liinkan 13 Namoonni hammuma gammachuuf of qopheessan gammadu. Abirahaam Liinkan 14 Namoota biroodhaaf hin yaadnu yoo taane,waanta namaaf gochuufii dandeenyu yoo dhiifne burqaa gammachuu tokko Akka gogsine beekuu qabna.

Rey Liiman Wiilber 15 Gammachuu fi shittoon walfakkaatu. Osuu namootaaf biifanii ofiis urgeeffatu.

Heenriik Ibsan 17 Namoonni hedduun abdii fuula duraa qaban abjootanii yeroo gammachuu abdiidhaan eeggatu. Toomaas Diiriyes 19 Waanti nuti sodaachuu qabnu sodaa qaofadha. Namni akkasii madaala jireenyasaatii ni eega. Konfiishiyees 22 Sodaa kee of keessa dhokfadhu. Robert Luis Stevens 23 Sammuun keenya qaamota keenyatti amanuu dhiisuuf aangoo qaba. Andire Morwa 24 Namni namoota injifatu nama cimaadha.

Namni ofiisaa injifatummoo nama hundumaa caala. Laawoo 8ffaa 25 Dadhabinni jireenya keessatti nama quunnamu tokko qofa. Innis waan beekuu qaban beekuu dhabuudha.Qondaalli dhaaba siyaasaa Zanu-PF yaadni Mugaabee aangoo irraa buusuf qophaa'e gaafa Kibxataa paarlaamaatti dhiyaata.

Adeemsi isaas guyyoota lama caalaa hin fudhatu jedhaniiru. Yaada dhiyaate keessaa bulchaan biyyatti umurii 93 Mugaabeen haadha warraa isaanii Girees ''heera akka cabsitu'' eeyyamaniiru kan jedhu keessa jira.

Hoggantoonni waraanaa yeroo darbe gidduu seenan akka jedhanitti Mugaabeen pirezidantii itti-aanaa duraanii ari'aman waliin wal arguuf jedhu. Emersoon Minaangagwaan Mugaabeetin erga aangoo irraa kaafamani booda gara biyya alaa bahani ture. Namni hedduun haadha warraa isaaniif karaa tolfachuuf Mugaabeen kana godhani jedhaniiru. Egaa ergasiiti waraanni dhimma kana gidduu seenuun Mugaabe hidhaa mana keessaatti dhorkani kan hambisan.

Gaafa Dilbataa, dhiibbaan itti heddummatus Mugaabeen yaa'ii walii galaa dhaaba siyaasaa isaanii torban sadii booda akka walitti qaban ibsa tamsaasa televijinii kallattiin darbeen dubbatani nama hedduu ajaa'ibsiisaniiru.

Adeemsi himannaa sa'aatiin 24 Mugaabeen akka aangoo gad-lakkisuuf isaanii kenname darbe booda eegaluuf jedha. Walgahii dhaaba siyaasaa booda gaafa Wiixataa miseensi paarlaamaa Powuul Mangwaanaa yeroo dubbatan, pirezidantichi: ''Rincicaa namaati.

Sagalee ummataa dhagahuu danda'a ture garuu dide. Himannaan yeroo baay'ee Zimbaabweetti hin mudatu, yoo ''naamusa badaa ta'e,'' ''heera yoo dabse'' ykn ''kabajuu, deeggaruu ykn kabachiisuu yoo dhabe akkasumas ''dadhabinaan''. Ishiin garuu hojjetoota mootummaa arrabsiti, pirezidantii itti-aanaa sagantaa ummanni walitti qabametti arrabsiti.

Waraana illee gadi qabde ilaalti,'' dhimmoota kanaan himataman jedhaniiru obbo Mangwaanaan. Adeemsi isaa - ogeessonni dheerachuu danda'a jedhanis- akka saffisuu gochuun gaafa Roobii xumuramu danda'a, ''sababni isaas dhimmoonni itti himataman ifa waan ta'anif''. Manneen maree Zimbaabwee lamaan - gumii biyyaalessaa fi seeneetii- keessatti sagaleen erga kenname booda himannaan eegalama. Sagalee caalmaa yoo argate, koreen mana maree lamaanirraa hundaa'e pirezidantii aangoo irraa buusuuf qorata.

Paartiin mormituu karaa kanaan fayyadame Mugaabee aangoorraa buusuuf kanaan dura yaaluus hin taane. Amma garuu, Mugaabeen deeggarsa dhaaba siyaasaa isaanii waan dhabaniif harka lama sadaffaa argachuun dada'ama. Yeroo Minaangagwaan waajjira gad-lakkisan deeggaraa Girees Mugaabee ta'un kan beekaman Felekelaa Mifookoo pirezidantii itti-aanaa ta'aniiru. Kunis teessuma pirezidantii koruu danda'u jechuudha.

Hoggantoonni waraanaa garuu Mugaabee fi pirezidantii itti-aanaa duraanii gidduutti mariin erga taasifame booda ummanni ''waan irra gahame baruu danda'a'' jedhaniiru. Oduu Itoophiyaa Viidiyoo Jajjaboo. Waa'ee Zimbaabwee waan haaraa: Paarlaamaan Mugaabee himachuu danda'a 21 Sadaasa Mugaabeen aangootti cichan Waa'ee waldhabdee Zimbaabwee wantoota shan Emersoon Minaangagwaan Mugaabeetin erga aangoo irraa kaafamani booda gara biyya alaa bahani ture.

Waraanni akka jedhetti Mugaabee waliin waan fuulduraaf ta'u malu karoorsaniiru. Mata dureewwan walitti dhiyaatan Siyaasa Afriikaa Zimbaabwee. Jalqabatti deebi'i.

jechoota hayyootaa

Odeessa kana irratti dabalata.Account Options Sign in. Top charts. New releases. Add to Wishlist. Jechoota Hayyoota Jechoota Hayyoota Oromoo fi kan biyyaa ala You can share your favorite on Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber and other social media sites with your friends and followers.

With the easy navigation of this app, you can navigate copy and share with your loved ones. Once downloaded it works Offline. Please rate our app in the Google Play store. Reviews Review Policy.

jechoota hayyootaa

View details. Flag as inappropriate. Visit website. See more. Ibsaa Jireenyaa Jireenya Badhaatu. Ibsaa Jireenyaa is Life's Light which aims to show humanity the way to happiness.

Holy Bible in Afaan Oromo. Orotech free app. Oromo Bible - Macaafa Qulqulluu. Robsan Mako. Multi functional and user friendly Afan Oromo Bible app for your Android device.

Learn Afaan Oromo. Bantyder Bahiru. Learn Afaan Oromo Easy. Gursha : Ethiopian Recipes App. Nati Gossaye. An app for learning how to cook Ethiopian food and find restaurants to eat at.Here we provide Jechoota Hayyoota Addunyaa 1. Jechoota Hayyoota Addunyaa app is listed in Entertainment category of app store. This is newest and latest version of Jechoota Hayyoota Addunyaa gulelesoft. It's easy to download and install to your mobile phone. Download the app using your favorite browser and click on install to install the app, do not forget allow app installation from unknown sources.

jechoota hayyootaa

We provide direct download link with hight speed download. Please be aware that we only share the original, free and pure apk installer for Jechoota Hayyoota Addunyaa 1. If any apk download infringes your copyright, please contact us. All version this app apk available with us: 1. You could also download apk of Jechoota Hayyoota Addunyaa and run it using popular android emulators. Jechoota Hayyoota Addunyaa 1. Download APK 8. All Version Jechoota Hayyoota Addunyaa 1. Aplikasi SiMontok Ne Money Cube - PayPal Likes and Followers Aplikasi SiMontk.

Simontox Apps New in Category. Opera Copiilor. PlayCine V3.Thomas Takias 2 sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Jecha warra Ingilizii 3 Ifa arguuf dukkana halkanii dabarsuun dirqama. Maaksim Troobey 5 Cabbii caalaa yoo addaatteyyuu, urjii caalaa yoo qulloofteyyuu ceephoo jalaa bahuu hin dandeessu.

William shekispir 6 Addunyaa kana jechi ibsu hin jiru. Jecha warra Morookoo 7 Nama carraa qabu galaanatti yoo darbatteyyuu qurxummii afaanitti qabatee baha.

Jecha warra Arabaa 8 Namni suuta deemu dafee bakka yaade gaha. Jecha warra Ingilizii 10 Namni waan hundumaa hawwu nama guddaadha.

Maataammaa Gaandii 12 Nama tokko dogoggorasaarraa deebisuun hojii guddaadha. Abirahaan Liinkan 13 Namoonni hammuma gammachuuf of qopheessan gammadu. Abirahaam Liinkan 14 Namoota biroodhaaf hin yaadnu yoo taane,waanta namaaf gochuufii dandeenyu yoo dhiifne burqaa gammachuu tokko Akka gogsine beekuu qabna.

Rey Liiman Wiilber 15 Gammachuu fi shittoon walfakkaatu. Osuu namootaaf biifanii ofiis urgeeffatu. Heenriik Ibsan 17 Namoonni hedduun abdii fuula duraa qaban abjootanii yeroo gammachuu abdiidhaan eeggatu. Toomaas Diiriyes 19 Waanti nuti sodaachuu qabnu sodaa qaofadha. Namni akkasii madaala jireenyasaatii ni eega.

Konfiishiyees 22 Sodaa kee of keessa dhokfadhu. Robert Luis Stevens 23 Sammuun keenya qaamota keenyatti amanuu dhiisuuf aangoo qaba. Andire Morwa 24 Namni namoota injifatu nama cimaadha. Namni ofiisaa injifatummoo nama hundumaa caala. Laawoo 8ffaa 25 Dadhabinni jireenya keessatti nama quunnamu tokko qofa. Innis waan beekuu qaban beekuu dhabuudha. Kanan Frederik Furar 26 Miirri injifannoo kan madaalamu injifachuu qofaan osuu hin taane,yommuu kufanis tattaaffii gochuudhaan ni madaalama.

Antuwan Tekov 32 Karaan ittiin gammachuu argatan tokkicha. Innis muddamaa fi sodaa human keenyaa olitti nutti dhufan jalaa miliquudha. Monten 33 Namni tokko amaloota sadii 3 qaba. Alfans Kar 34 Namni hiriyaa isaatiif gammachuu hin yaadne rakkinaaf saaxilamaadha. Namni akkasii ofiisaa qofa osoo hin taane,namoota biroos ni madeessa. Kufaatiin namaas eenyummaa akkasii irraa dhufa. Abraham Liinkan 36 Otuu of hin gargaariin eenyumaaniyyuu gargaaruu hin dandeessu.

Hirik Litas 38 Balaa namatti dhufe injifachuuf tarkaanfiin jalqabaa waanta raawwate galataan fudhachuudha. William James 39 Jireenyi Kenya waanta yaadni keenya uumudha. Milten 41 Amma rakkinni si rakkisutti ati hin rakkatiin. Jecha Ameerikaanotaa 42 Jireenya keessatti waanti nuti akka karooraatti qabannu waanta lamatu jira.Ashamaa harka fuune jaalatamtoota, kabajamtoota ilmaan oromoo?

Nagayni badhaadha? Alaa manni, aalii ollaan fayyaadha? Baraa bariin, daagaa argaadni nagayaa? Mee arraan tana jechoota hayyootni oromoo dubbatan isiniif dhiheessinaa nu hordofaa.

Jechoota Hayyoota Oromoo 2.0 APK

Seenaan waan lubbuu qabaati, yoo gowwatti himan waan lubbuu dhabaati. Gudeedni kormaa waan lubbuu qabaati, masheenatti goreen waan lubbuu dhabaati.

Bilaaluu gurguddoo keessa deemteeti, cirracha tokko kan kophee keessa seene dadhabde. Rooba guddaa keessa deemteeti, dhimmuu mana takka obsite. Qoree dhoqqee keessaa si haa baraaru. Itillee dhabi.

Dhugaa dhabi. Maddi:- Manguddoo oromoo irraa. Like Like. Anis Maammila kheessan haareya tahuu khiyyaan tanduraa ofittiin gammade. Itti aansuudhan hanga arraa turuu kiyyarraa ofittiin gadde.

Sii ichi ammoo hirmaannaa tiyya bilaashitti lafatti xab hin godhu bakka ittigodhu malee. Ittiin fufa. Fayya dayaa. Like Liked by 1 person. Rabbi isin bira haa jiraatuu isin nuuf jabaadhaa Nullee isinuu qabnaa boruuf isin abdanna jabaadha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Rabbi fayyaa siif haa kennu qalamni kee haa morgue Kaayyoo kee rabbi galmaan siif haa gahu. Like Liked by 2 people. You are commenting using your WordPress. You are commenting using your Google account. You are commenting using your Twitter account.

You are commenting using your Facebook account. Notify me of new comments via email. Notify me of new posts via email. Caayaa Saphaloo. Skip to content. Seensa Seenaa Galma Guddaa Walaloo. Qeebaa ykn komii yoo qabaattan teessoo armaan gadii kanaan nu qunnamaa. Email:- ak gmail.

Rate this:. Share this: Twitter Facebook.We provide Jechoota Hayyoota Oromoo 2. Jechoota Hayyoota Oromoo is a free Entertainment app. It's easy to download and install to your mobile phone.

Jechoota Hayyoota Addunyaa 1.1.1 APK

Please be aware that ApkPlz only share the original and free pure apk installer for Jechoota Hayyoota Oromoo 2. The average rating is 4. If you want to know more about Jechoota Hayyoota Oromoo then you may visit OromNet Software and Application Development support center for more information. If any apk download infringes your copyright, please contact us.

Jechoota Hayyoota Jechoota Hayyoota Oromoo fi kan biyyaa ala You can share your favorite on Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber and other social media sites with your friends and followers.

Jechoota hayyootaa ergaa guddaa qabu kana dhageeffadhu! Video kana like godhi!

With the easy navigation of this app, you can navigate copy and share with your loved ones. Once downloaded it works Offline. Please rate our app in the Google Play store. Jechoota Hayyoota Oromoo 2. Download APK 3. All Version Jechoota Hayyoota Oromoo 2. PS4 Remote Play. Plotagon Story. Free Gift Code gener Whats Tracker. TikFollowers : Free New in Category.


thoughts on “Jechoota hayyootaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *